ഫുഡ്‌ടെക് കേരള പ്രദര്‍ശനം ജനുവരി 6 മുതല്‍ 8 വരെ കൊച്ചി റിന ഇവന്റ് ഹബ്ബില്‍