വോട്ട് എണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ UDF  ലീഡോടെ മുന്നേറുന്നു.

കേന്ദ്രത്തിൽ NDA -161, INDIA -63, Others -8