കർണ്ണാടകയിൽ വച്ച് നടന്ന പത്താമത് നാഷ്ണൽ സീനിയർ സൗത്ത് സോൺ അട്യ- പാട്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തിന്റെ അട്യ- പാട്യ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും വള്ളിവട്ടം യൂണിവേഴ്സൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ഇ.ടി.ഡിവിൻ മൂന്നാം സ്ഥാനം  കരസ്ഥമാക്കി.

പണ്ട് കാലത്ത് കിളിത്തട്ട്, കിളിമാസ് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കളിയാണ് ശാസ്ത്രീയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി നാഷ്ണൽ സ്പോർട്ട്സ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരത്തോടെ അട്യ- പാട്യ എന്നേ പേരിൽ നടത്തുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here